https://www.patrick-lindner.de/

 

                  

 

                                              

 

                                            

                                                                       

 

                                     

 

                                            

 

                                   http://www.fantasymusik.de/

                                                                                                                   

                                  

                                                                            

                                       

                                                                          

 

 

                                      

 

                                                                      

 

                                             

 

 

                                                                                      

                               http://www.fernando-express.com/

 

                                      

 

       

                                                 

                                          

                                                                                                              

                                              

                                   

 

 

                                  

 

 

                                                                                         

                                                                     

 

                                                   

 

                                                                                

 

 

                                    

 

 

 

                                           

 

 

                                     

 

                                                                    

 

                                               

 

         https://soundcloud.com/stach-stanislaus-kittel/stach-beata-mankowska-puk-puk                                                         

                                  

 

 

                                                                     

 

                                  

 

 

 

                                                             

 

 

                                             

 

                                                                         

                                                                       

 

                                                  

 

                                       

                                          

                                    

                                                                                                                                                                                         

                                                              

                   

                                                                                               

                               

 

                                      

 

 

   

                                   

 

 

                                             

 

                                      

 

                         

                                                    

                                                                  

                   

                                           

 

Link do słuchania:

 

                               

                                 

 

            http://free.eradia.net:9060/listen.pls

 

 

 

                                                

                               

 

 

          

 

 

                              

 

                                                            

 

 

                        

 

 

                                

 

 

                                

 

 

 

                                                           

 

 

                           

                      

                      

 

 

                                    

                                                     

 

 

                                  

 

 

                                                        

 

 

                                                            

                                                

                                    

                                     

 

                                                                         

 

 

                                 

                                                 

 

 

                                

 

                                                        

                                     

 

                                   

 

 

                                     

 

                                 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Słyszycie? Północ już bije, Rok stary w mgły się rozwiewa, Jak sen przepada... Krzyczmy: Rok Nowy niech żyje! I rwijmy z przyszłości drzewa Owoc, co wiecznie dojrzewa, A nie opada. Rok stary jak ziarnko piasku Stoczył się w czasu przestrzenie; Czyż go żałować? Niech ginie! bez łzy, oklasku, Jak ten gladiator w arenie, Co upadł niepostrzeżenie Czas go pochować. Bywały lata, ach! krwawsze, Z rozpaczy jękiem lecące W przeszłości mrok. A echo powraca zawsze, Przynosząc skargi palące... Precz z smutkiem! Życzeń tysiące Na Nowy Rok! Spod gruzów rozbitych złudzeń Wynieśmy arkę rodzinną Na stały ląd! Duchowych żądni przebudzeń, Potęgą stańmy się czynną Bacząc, by w stronę nas inną Nie uniósł prąd. Rozumu, niezgiętej woli, Prawdziwej duchowej siły I serc czystości! A Bóg nam stanąć pozwoli, I z naszej skromnej mogiły Dzieci się będą uczyły, Jak żyć w przyszłości. W olbrzymim pokoleń trudzie Bądźmy ogniwem łańcucha, Co się poświęca, Nie marzmy o łatwym cudzie! Najwyższy heroizm ducha Jest walką, co nie wybucha, Pracą bez wieńca. Uderzmy w kielichy z winem I bratnie podajmy dłonie, Wszakże już czas! Choć różni twarzą lub czynem, Niech nas duch jeden owionie, Niech zadrży miłością w łonie I złączy nas! Bo miłość ta, która płynie Z poznania ziemskiego mętu, Jest światłem dusz! Choć Bogu wznosi świątynie, Potrafi zstąpić bez wstrętu I wyrwać słabych z odmętu W pośrodku burz. Niech żyją pierwsi w narodzie, Jeżeli zawsze są pierwsi I w Poświęceniu! Gdy z czasu potrzebą w zgodzie, W szlachetnym czynie najszczersi, Swą dumę umieszczą w piersi, A nie w imieniu! I ci, co żadnej spuścizny Na grobie matki nie wzięli Prócz łez - niech żyją! Jeżeli miłość ojczyzny Jako synowie pojęli I na wyłomie stanęli, Gdzie gromy biją. Spełnijmy puchary do dna I życzmy sobie nawzajem Szczęśliwych lat! Niech myśl powstanie swobodna I światło błyśnie nad krajem! Bogu w opiekę oddajemy Przyszłości kwiat. Tych naszych braci, co cierpią, Miłością naszą podnieśmy Męczeński ród. Niech od nas pociechę czerpią, Nadzieję w ich sercach wskrześmy, Wołając: jeszcze jesteśmy Niech żyje lud!

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Słyszycie? Północ już bije, Rok stary w mgły się rozwiewa, Jak sen przepada... Krzyczmy: Rok Nowy niech żyje! I rwijmy z przyszłości drzewa Owoc, co wiecznie dojrzewa, A nie opada. Rok stary jak ziarnko piasku Stoczył się w czasu przestrzenie; Czyż go żałować? Niech ginie! bez łzy, oklasku, Jak ten gladiator w arenie, Co upadł niepostrzeżenie Czas go pochować. Bywały lata, ach! krwawsze, Z rozpaczy jękiem lecące W przeszłości mrok. A echo powraca zawsze, Przynosząc skargi palące... Precz z smutkiem! Życzeń tysiące Na Nowy Rok! Spod gruzów rozbitych złudzeń Wynieśmy arkę rodzinną Na stały ląd! Duchowych żądni przebudzeń, Potęgą stańmy się czynną Bacząc, by w stronę nas inną Nie uniósł prąd. Rozumu, niezgiętej woli, Prawdziwej duchowej siły I serc czystości! A Bóg nam stanąć pozwoli, I z naszej skromnej mogiły Dzieci się będą uczyły, Jak żyć w przyszłości. W olbrzymim pokoleń trudzie Bądźmy ogniwem łańcucha, Co się poświęca, Nie marzmy o łatwym cudzie! Najwyższy heroizm ducha Jest walką, co nie wybucha, Pracą bez wieńca. Uderzmy w kielichy z winem I bratnie podajmy dłonie, Wszakże już czas! Choć różni twarzą lub czynem, Niech nas duch jeden owionie, Niech zadrży miłością w łonie I złączy nas! Bo miłość ta, która płynie Z poznania ziemskiego mętu, Jest światłem dusz! Choć Bogu wznosi świątynie, Potrafi zstąpić bez wstrętu I wyrwać słabych z odmętu W pośrodku burz. Niech żyją pierwsi w narodzie, Jeżeli zawsze są pierwsi I w Poświęceniu! Gdy z czasu potrzebą w zgodzie, W szlachetnym czynie najszczersi, Swą dumę umieszczą w piersi, A nie w imieniu! I ci, co żadnej spuścizny Na grobie matki nie wzięli Prócz łez - niech żyją! Jeżeli miłość ojczyzny Jako synowie pojęli I na wyłomie stanęli, Gdzie gromy biją. Spełnijmy puchary do dna I życzmy sobie nawzajem Szczęśliwych lat! Niech myśl powstanie swobodna I światło błyśnie nad krajem! Bogu w opiekę oddajemy Przyszłości kwiat. Tych naszych braci, co cierpią, Miłością naszą podnieśmy Męczeński ród. Niech od nas pociechę czerpią, Nadzieję w ich sercach wskrześmy, Wołając: jeszcze jesteśmy Niech żyje lud!

Copy the BEST Traders and Make Mo
Słyszycie? Północ już bije, Rok stary w mgły się rozwiewa, Jak sen przepada... Krzyczmy: Rok Nowy niech żyje! I rwijmy z przyszłości drzewa Owoc, co wiecznie dojrzewa, A nie opada.

C           

                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                       

                                        

 

                                            

 

 

                                            

 

 

                                                              

 

 

                           

 

                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                   

      

 

                                                                   

 

 

                                

 

            

                                      

                              

 

                                                                                   

                                                                     

 

                                                                             

 

                                    

                                                                      

 

                                DZIEKUJEMY
                    ZA ODWIEDZINKI
                           I ZNOWU

                      ZAPRASZAMY

                                              

                                                                       

 

                                                                                                                                                      

 

 

                                            
 

                
                                         

                                                                                                                                                                        
                           

                                                                                                   

                                                                                                         

                                        

 

 

 

 

                                          

                                                                                      

                                  

                                                                                                       

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                

 

                                    

 

                                

 Sie sind Besucher Nr.

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!